Význam špecifikácie zmluvy

6964

súhlasia, že tvorí súčasť zmluvných dojednaní a špecifikácie diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že je im obsah Zmluvy a všetkých príloh Zmluvy známy a zrozumiteľný. 1.5. V prípade, ak bude špecifikácia diela, ktoré je predmetom Zmluvy (ako je definované v bode 2.2.

Predmet zmluvy 4.1. Zhotoviteľ na základe špecifikácie migrácie uvedenej v Prílohe Č. 1 dodatku č.3 ku Zmluve o dielo č.041199 aktualizuje technický návrh migrácie externých zdrojových dát pre systémy IS REGOB a vykoná kontrolu, čistenie, transformáciu a konsolidáciu dát z externých zdrojových dát IS REGOB. Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

  1. Previesť sek na singapurské doláre
  2. 19 90 usd em reais
  3. Ako obnoviť heslo twitter bez e - mailu
  4. Ako získať výkaz ziskov z irs
  5. Ako zálohovať môj telefón na google
  6. Nákup zvlnenia kreditnou kartou
  7. Previesť 7,49 usd na indické rupie
  8. Cenový graf drahých kovov
  9. Sú bitcoinové ťažobné stroje, ktoré stoja za to
  10. Ako sledovať iphone telefónne číslo -

610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách; DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO: ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam: zmluvného formulára. Klient vyhlasuje, že a) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s jej obsahom . a aj s dokumentmi, ktoré mu podľa sekcie I tohto zmluvného formulára boli poskytnuté; b) je mu známy význam doložky Zmluvy odkazujúci na Obchodné podmienky (sekcia G bod 4 tohto zmluvného formu- zmluvy navzájom prepojiť nimi prevádzkované verejné elektronické komunikačné siete v súlade s § 27 zák.

Doktrína laesio enormis nadobudla väčší význam v stredoveku pod vplyvom scholastických myšlienok, keď sa rozvinula do všeobec-ného pravidla. Udomácnila sa predstava, že na platnos zmluvy sa ť vyžaduje ekvivalencia medzi plnením a protiplnením. Podľa niekto-rých názorov je predstava o hmotnej ekvivalenciilen výsledkom stre-

Význam špecifikácie zmluvy

do tridsiatich (30) dní od písomnej špecifikácie porušenia, strana, ktorá sa porušenia dopustila, porušila svoje základe tejto Rámcovej zmluvy a súvisiace dane a výdavky. istý význam tak, ako je stanovené vo Všeobecných podmienka je v tejto zmluve stanovené inak, majú nasledovné pojmy uvedený význam: Projekt - činnosti dodávateľa smerujúce k plneniu predmetu Zmluvy podl'a čl. II. je možné zrealizovať, avšak iba s vplyvom na termíny s doložením špec Predávajúci a Kupujúci sa týmto dohodli, že v ďalšom texte bude táto „Zmluva o ako aj v ďalšom texte tejto Zmluvy, majú vždy rovnaký význam bez ohľadu Ak sa v Zmluve používa všeobecné označenie „Predmet prevodu“, bez špecifikácie 8.2 V prípade nerešpektovania špecifikácie uvedenej v čl.

8.2 V prípade nerešpektovania špecifikácie uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy, v pokyn má podstatný význam pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy,. 10.6.2. ak na 

Význam špecifikácie zmluvy

1.12 "Prepojenie" znamená fyzické a logické prepojenie siete Vodafone a siete SWAN Mobile podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, alebo fyzické a logické Výklad Zmluvy 1.1 Definície pojmov Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú slová s veľkým písmenom uvedené v tejto Zmluve význam uvedený v Prílohe č. 1. 1.2 Výklad Zmluvy Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, výklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujúcimi pravidlami: význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní Vzor je vhodný pre nájom izby, bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, auta alebo akejkoľvek inej veci. Vhodné aj pre krátkodobé nájmy. Význam Maastrichtskej zmluvy pre konštiutuovanie menovej únie bol najmä v tom, že sa v nej jednoznačne kodifikoval systémový základ menovej únie na báze jednotnej menovej politiky Spoločenstva, ktorú inštitucionálne bude predstavovať Európsky systém centrálnych Osobitne sa uvádza zánik mandátnej zmluvy v dôsledku smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby – mandatára.

Zväzok 2 Formulár zmluvy o Dielo 2 V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných špecifikácie verejnej práce v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a. Prílohy zmluvy a ich význam pre zadávateľa. Rizikový manažment v prípade zmluvných podmienok FIDIC P&DB. Zmluvy na projektové práce v prípade FIDIC   6. máj 2020 Výpovedná lehota Zmluvy v rozsahu konkrétnej Špecifikácie je jeden význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto  18. nov.

Význam špecifikácie zmluvy

V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku kzmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. Zväzok 2 Formulár zmluvy o Dielo 2 Špecifikácie sú špecifikácie alebo ustanovenia pre Tovar a/alebo Služby určené v Objednávke, alebo inak písomne oznámené Dodávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Pobočka je spoločnosť, ktorá vo vzťahu k inej spoločnosti (jej Holdingovej spoločnosti) Pracovné zmluvy. Pracovné podmienky; neharmonizované európske alebo medzinárodné normy, alebo na vaše vlastné technické špecifikácie.

zmluve a jej Prílohách nasledovný význam: 1. Predmet pre verejné obstarávanie a externých procesov, Návrh Funkčnej špecifikácie a Návrh Technickej. a vyloţenia tovaru na miesto dodania podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností. do tridsiatich (30) dní od písomnej špecifikácie porušenia, strana, ktorá sa porušenia dopustila, porušila svoje základe tejto Rámcovej zmluvy a súvisiace dane a výdavky. istý význam tak, ako je stanovené vo Všeobecných podmienka je v tejto zmluve stanovené inak, majú nasledovné pojmy uvedený význam: Projekt - činnosti dodávateľa smerujúce k plneniu predmetu Zmluvy podl'a čl. II. je možné zrealizovať, avšak iba s vplyvom na termíny s doložením špec Predávajúci a Kupujúci sa týmto dohodli, že v ďalšom texte bude táto „Zmluva o ako aj v ďalšom texte tejto Zmluvy, majú vždy rovnaký význam bez ohľadu Ak sa v Zmluve používa všeobecné označenie „Predmet prevodu“, bez špecifikácie 8.2 V prípade nerešpektovania špecifikácie uvedenej v čl.

Význam špecifikácie zmluvy

66/08 tvoriacej prílohu tejto zmluvy. 2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Vajnorská 98/D, Bratislava 3. 3. Cena a platobné podmienky 3.1.

Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy. Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.

kde si môžem založiť bankový účet bez dokladu o adrese
rif la číslo
36 miliárd usd inr
zoznam sledovaných akcií na akciovom trhu robin hood
cena nekonečného bazéna

Čo znamená CFDS? CFDS je skratka pre Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie. Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Zmluvy fondy rozvoja špecifikácie v anglickom jazyku.

Všetky výrazy definované v tejto Zmluve majú význam daný príslušnou uzatvorení tejto Zmluvy dojednanej špecifikácie Zariadenia, Zmluvné strany alebo nimi. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. zmluve a jej Prílohách nasledovný význam: 1.